Excessief lenen van bv beperkt vanaf 2023

Excessief lenen van bv beperkt vanaf 2023

Leent u, of lenen u en uw fiscale partner meer dan € 500.000 (2023: € 700.000) van uw bv? Dan wordt het meerdere belast als inkomsten uit aanmerkelijk belang (box 2).

Schulden en vorderingen

Om de hoogte van de lening vast te stellen, tellen alle schulden aan uw bv mee, behalve de eigenwoningschulden. Hiervoor geldt dat er wel een recht van hypotheek moet zijn ten gunste van de bv. Deze voorwaarde geldt niet als uw eigenwoningschuld al bestond op 31 december 2022.

Alleen uw schulden tellen mee. We houden geen rekening met eventuele vorderingen die u hebt op uw bv.

Hebt u schulden bij meerdere bv’s? Dan worden deze schulden bij elkaar opgeteld.

Niet alleen uw eigen bovenmatige schulden worden meegeteld. Ook die van uw fiscale partner en verbonden personen. Verbonden personen zijn de bloed- of aanverwanten in de rechte lijn van uzelf of van uw partner, bijvoorbeeld een kind. Het maakt niet uit wie de schulden bij de eigen vennootschap is aangegaan.

Hebt u eerder met ons afspraken gemaakt over schulden bij uw bv? Dan kan het zijn dat deze afspraken vervallen als het totaal van de schulden meer is dan € 500.000 (2023: € 700.000).

Drempel

De drempel voor een lening van uw bv is € 500.000 (2023: € 700.000). Leent u in een jaar meer dan de drempel? Dan wordt het meerdere het jaar erna opgeteld bij de drempel voor dat jaar.

Lost u een deel van de lening af? Dan daalt de drempel met dat bedrag, tot minimaal € 500.000 (2023: € 700.000).

Voorbeeld

In 2023 is uw drempel € 700.000. U hebt op 31 december 2023 een lening van € 800.000 van uw bv. Deze is hoger dan de drempel. U geeft in uw aangifte inkomstenbelasting 2023 € 100.000 aan als inkomsten uit aanmerkelijk belang.

In 2024 is uw drempel (€ 500.000 + € 100.000 =) € 600.000. Op 31 december 2024 is uw lening € 850.000. Ook nu is deze hoger dan de drempel. U geeft in uw aangifte inkomstenbelasting 2024 € 250.000 aan als inkomsten uit aanmerkelijk belang.

In 2025 is uw drempel (€ 500.000 + € 350.000 =) € 850.000. U lost in dat jaar uw lening af met € 125.000. In dat geval neemt de drempel af tot (€ 850.000 – € 125.000 =) € 725.000. De lening is nu even hoog als de drempel. U geeft in uw aangifte inkomstenbelasting 2025 een ‘fictief regulier voordeel’ aan van – € 125.000. Het negatieve fictief reguliere voordeel kunt u verrekenen met het inkomen uit aanmerkelijk belang. Of met positief inkomen uit aanmerkelijk belang van het jaar ervoor of van de komende 6 jaar.

Lening

Ondanks dat een deel van de lening mogelijk wordt belast als inkomsten uit aanmerkelijk belang (box 2) blijft de lening in zijn geheel bestaan. Dat betekent dat de bv rente in rekening moet blijven brengen over de hele lening. Over alle ontvangen rente betaalt zij vennootschapsbelasting. Ook andere zakelijke voorwaarden van de lening blijven in stand. Bijvoorbeeld het rentepercentage, de aflossing en de vastgelegde zekerheden.

De bv hoeft geen dividendbelasting in te houden over het deel van de lening dat is belast als inkomsten uit aanmerkelijk belang.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *